Privacy verklaring

Stichting Broederschap der Lage Landen, statutair gevestigd te Elburg, Overijssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
E-Mail
Klompenmakerstraat 6
1825 AG Alkmaar
+31 72 5646101

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Broederschap der Lage Landen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • e-mail adres;
 • klasse-indeling, en
 • overige gegevens die u actief verstrekt door gebruik te maken van het inschrijvingsformulier op onze website, in correspondentie en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Door middel van de website en/of de Facebook-pagina van Stichting Broederschap der Lage Landen worden gegevens NIET verzameld en wij verwerken GEEN bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. De gegevens die wij beheren en verwerken worden door u aan ons verstrekt door middel van het inschrijfformulier op de website ten behoeve van de inschrijving voor een bepaalde wedstrijd. Hoewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming vermeldt dat voor jeugdigen tot 16 jaar de toestemming nodig is van ouders, voogd of wettelijk vertegenwoordiger, hanteert de Stichting Broederschap der Lage Landen de leeftijdsgrens van 18 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Broederschap der Lage Landen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van betalingen;
 • het verzenden van informatie over onze wedstrijden via e-mail;
 • het publiceren van deelnemersoverzichten op onze website;
 • het publiceren van wedstrijduitslagen op onze website en/of Facebook-pagina;
 • het samenstellen van scorelijsten en, voor zover van toepassing, baanindelingen, en
 • het publiceren van foto's en/of video's, gemaakt tijdens wedstrijden en prijsuitreikingen

Wij verwerken uw persoonsgegeven op twee grondslagen zoals die zijn genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, namelijk toestemming en overeenkomst. Tussen u en de stichting ontstaat een overeenkomst op het moment dat u zich inschrijft voor een door ons georganiseerde wedstrijd. De toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens verleent u al dan niet door middel van de aanvullende vragen in het inschrijvingsformulier.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Broederschap der Lage Landen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Broederschap der Lage Landen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • wedstrijduitslagen worden bewaard voor onbepaalde tijd door middel van publicatie in PDF-formaat om de historie van de stichting te kunnen beschrijven;
 • betalings- en presentieoverzichten worden na verwerking in de financiële administratie van de stichting ten hoogste vier weken na de wedstrijddatum bewaard; personalia worden niet in de financiële administratie verwerkt;
 • scorelijsten van wedstrijden worden tot een half jaar na dato van de desbetreffende wedstrijd bewaard, teneinde deelnemers de gelegenheid te bieden zich te beroepen op onjuistheden in de wedstrijduitslagen, en
 • contactgegevens (voor- en achternaam en e-mailadres) worden tot uiterlijk 1 jaar na het laatste contact met u verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Broederschap der Lage Landen deelt uw persoonsgegevens NIET met derden tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Stichting Broederschap der Lage Landen verwerkt zelf uw gegevens en laat deze NIET door derden verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Broederschap der Lage Landen gebruikt GEEN cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Broederschap der Lage Landen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, aanvulling, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons hierboven vermeldde e-mailadres.

Stichting Broederschap der Lage Landen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Broederschap der Lage Landen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is beveiligd met DNSSEC (Secure Domain Name Server) en SSL (Secure Socket Layer) door middel van een betrouwbaar SSL certificaat. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact via het bovenstaande e-mailadres.

Wijzigingen in de privacy verklaring en het privacybeleid

Stichting Broederschap der Lage Landen behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring en in haar privacybeleid. Zodra daar sprake van is, zullen wij u onverwijld informeren.